Geoinformationssysteme I (GIS I)

Geoinformationssysteme I (GIS I) findet erstmalig mit dem Immatrikulationsjahrgang 2017 im Sommersemester 2019 statt.